Privatumo politika

Ši NT Paslaugų Grupė, MB (toliau – Mes, Mums) privatumo politika (toliau – Politika) apibrėžia duomenų apie Jus (įskaitant asmens duomenų) tvarkymą: rinkimą, naudojimą, dalijimąsi, saugojimą ir kt. Kaip iki Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 (toliau – BDAR), taip ir po jo įsigaliojimo datos sąžiningai ir teisėtai tvarkome Jūsų duomenis. Mes, teikdami pažangų pardavimo valdymo sprendimą, suprantame duomenų saugumo svarbą. Tad pasitelkdami technines ir organizacines saugumo priemones bei vadovaudamiesi BDAR, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės, mes užtikriname Jūsų duomenų apsaugą ir privatumą.

1. Kas mes?

NT Paslaugų Grupė, MB –> įmonės kodas 304904443, kurio adresas Verslo centras “Eleven”, Kareivių g. 11a, Vilnius, el. paštas info@crew.lt, tel. Nr. +37067358312, interneto svetainė: www.crew.lt.

2. Kokius Jūsų asmens duomenis Mes tvarkome?

Jūsų asmens duomenis – bet kokius duomenis apie Jus (fizinį asmenį), kurio tapatybę Mes žinome arba galime ją tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti.

Mūsų Politika yra taikoma visiems asmens duomenims, kuriuos esame gavę iš Jūsų arba kitų asmenų, turėdami tam teisėtą pagrindą.

Jūsų asmens duomenų pateikimas yra savanoriškas, tačiau būtinas tam, kad galėtume vykdyti savo prisiimtus įsipareigojimus, atsakyti į Jūsų paklausimus, sudaryti Jums sąlygas kandidatuoti į Mūsų siūlomas laisvas darbo vietas ir t.t, kaip aprašyta šioje Politikoje.

3. Apie kokius konkrečiai asmens duomenis Mes kalbame?

Visus Mūsų tvarkomus asmens duomenis esame suskirstę į skirtingas kategorijas, atsižvelgiant į nustatytus asmens duomenų tvarkymo tikslus bei duomenų subjektų kategorijas (pateiktos žemiau).

Mūsų darbuotojų tvarkomi asmens duomenis: asmens vardas ir pavardė, asmens kodas, gimimo data, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, šeimyninė padėtis, išsilavinimas, kvalifikacija, gebėjimai, informacija apie vairuotojo pažymėjimą, pomėgiai, nuotraukos, iinformacija apie darbuotojo iš NT Paslaugų Grupė, MB gaunamas pajamas (darbo užmokestį ir kt.). Kai su darbuotoju sudaroma automobilio panaudos sutartis, tvarkome duomenis apie automobilio registracijos numerius, automobilio markę ir modelį.

Mūsų tvarkomi klientų ir partnerių darbuotojų asmens duomenys: vardas, pavardė, darbovietės duomenys, asmeninis ir/ ar darbinis el. pašto adresas bei asmeninis ir/ ar darbinis telefono numeris, informacija apie partnerių darbuotojų kompetenciją.

Pastaba: kaip duomenų tvarkytojas galime tvarkyti su klientu sudarytoje asmens duomenų tvarkymo sutartyje apibrėžtus asmens duomenis.

Tvarkomi kandidatų asmens duomenys: asmens vardas ir pavardė, gimimo data, amžius, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, darbovietės duomenys, darbinė patirtis, buvusios darbovietės duomenys ir pareigos, išsilavinimas, kvalifikacija, gebėjimai, informacija apie vairuotojo pažymėjimą, pomėgiai, papildoma informacija, savanoriškai pateikiama kandidato gyvenimo aprašyme, kandidato atrankos procese gauti duomenys (kandidato vertinimas).

Tvarkomi su vykdoma tiesiogine rinkodara susijusių informacijos gavėjų asmens duomenys: asmens vardas ir pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, darbovietės duomenys.

Tvarkomi siunčiančių Mums paklausimus asmenų asmens duomenys: vardas, elektroninis pašto adresas, telefono numeris, pateiktos žinutės turinys.

4. Kokių Jūsų asmens duomenų Mes netvarkome?

Mes netvarkome ypatingų (specialių kategorijų) Jūsų asmens duomenų, t. y. duomenų, susijusių su Jūsų rasine ar etnine kilme, politiniais, religiniais, filosofiniais ar kitais įsitikinimais, naryste profesinėse sąjungose, sveikata, lytiniu gyvenimu, taip pat informacijos apie teistumą.

5. Kokiais tikslais ir pagrindais tvarkome Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis tvarkome tiek, kiek yra būtina įgyvendinti Mūsų nustatytus tikslus.

Darbuotojų, klientų ir partnerių darbuotojų asmens duomenis tvarkome vidaus administravimo tikslu, teisėto Mūsų intereso pagrindu. Klientų, įskaitant potencialių, partnerių darbuotojų asmens duomenis taip pat galime tvarkyti sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslu, siekiant sudaryti ir tinkamai vykdyti NT Paslaugų Grupė, MB sutartis/ įsipareigojimus, taip pat teisėto Mūsų intereso pagrindu.

Darbuotojų asmens duomenis tvarkome darbo sutarčių sudarymo, vykdymo bei apskaitos tikslu, teisės aktuose numatytų darbdavio pareigų tinkamo vykdymo tikslais, tinkamos komunikacijos su darbuotojais palaikymo tikslu, bei kitais vidaus administravimo, automobilio panaudos sutarčių su darbuotojais sudarymo ir vykdymo tikslu.

Kandidatų asmens duomenis tvarkome siekiant atsirinkti tinkamiausius kandidatus įdarbinimui ir vėliau, turint Jūsų sutikimą, kandidatų duomenų bazės kaupimo tikslais.

Rekomenduojamų kandidatų asmens duomenis tvarkome siekiant siūlyti potencialiam kandidatui kandidatuoti į Mūsų paskelbtas laisvas darbo vietas. Šiuos duomenis tvarkome asmens sutikimo pagrindu. Atkreipiame dėmesį, jog tais atvejais, kai rekomendaciją suteikiantis asmuo rekomenduoja ir pateikia mums potencialaus kandidato asmens duomenis, jis įsipareigoja pranešti potencialiam kandidatui apie duomenų teikimą mums ir gauti jo sutikimą tokiam duomenų teikimui.

Siunčiančių paklausimus Mūsų tinklapyje (-iuose) arba bendruoju el. paštu asmenų asmens duomenis tvarkome paklausimų administravimo ir atsakymų į juos pateikimo tikslu. Teikiantis paklausimą asmuo sutinka su jo asmens duomenų tvarkymų šioje Politikoje nustatyta tvarka.

Su NT Paslaugų Grupė, MB vykdoma tiesiogine rinkodara susijusių informacijos gavėjų asmens duomenis tvarkome siekiant vykdyti tiesioginę rinkodarą, įskaitant, bet neapsiribojant siųsti naujienlaiškius, siūlyti Mūsų paslaugas telefonu. Duomenis tvarkome Jūsų sutikimo arba teisėto mūsų intereso pagrindu. Jūs visada turite galimybę atšaukti savo sutikimą arba prieštarauti Jūsų duomenų naudojimui tiesioginės rinkodaros tikslais kaip aprašyta toliau šioje Politikoje.

6. Kam perduodame Jūsų asmens duomenis?

Mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis tik esant teisėtam pagrindui (pvz., kai to reikalauja teisės aktai, sudaryta sutartis ar turime Jūsų atskirą sutikimą). Tokia informacija atskleidžiama laikantis taikytinų Lietuvos Respublikos teisės aktų ir taisyklių.

Mes užtikriname, kad neperduosime Jūsų asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai to reikalaus aukščiau nurodytų tikslų įgyvendinimas. Minėtų tikslų įvykdymui atsakingai pasirinktus Mūsų paslaugų teikėjus, teikiančius serverių priežiūros ir administravimo paslaugas, suteikiančius ir administruojančius Mūsų naudojamas programas ir sistemas (pvz., finansinės apskaitos programą), taip pat teikiančius kitas reikalingas paslaugas (duomenų tvarkytojus, tvarkančius asmens duomenis pagal Mūsų nurodymus). Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog NT Paslaugų Grupė, MB gali pasitelkti duomenų tvarkytojus, kurie veikia ir Jūsų duomenis gali tvarkyti trečiosiose šalyse (pvz., JAV, remiantis sprendimu dėl tinkamumo). Šiais atvejais Mes dėsime visas pastangas tam, kad užtikrinti Jūsų asmens duomenų saugumą taikytinų teisės aktų nustatyta tvarka.

7. Kaip užtikriname Jūsų asmens duomenų apsaugą?

Imamės tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, siekdami užtikrinti Jūsų asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, praradimo, pakeitimo, neleistino atskleidimo ar prieigos prie jų.

8. Kiek laiko saugome Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis saugome ne ilgiau, nei to reikalauja asmens duomenų tvarkymo tikslai.

Darbuotojų, klientų (įskaitant potencialių) ir partnerių darbuotojų asmens duomenis saugome 10 (dešimt) metų, bet kuriuo atveju ne trumpiau nei iki atitinkamos sutarties su klientu ar partneriu pabaigos.

Darbuotojų asmens duomenis saugome 10 (dešimt) metų nuo darbuotojo darbo santykių su NT Paslaugų Grupė, MB pabaigos, bet kuriuo atveju ne trumpiau, nei reikalauja taikytini teisės aktai.

Kandidatų, davusių sutikimą dėl jų asmens duomenų tvarkymo kandidatų duomenų bazės kaupimo tikslu, asmens duomenis saugome 5 (penkerius) metus. Kai kandidatas neduoda sutikimo tvarkyti jo asmens duomenų po atrankos į kandidatuojamą poziciją, jo duomenis saugome iki atrankos į kandidatuojamą poziciją pabaigos.

Siunčiančių paklausimus Mūsų tinklapyje (-iuose) arba bendruoju el. paštu asmenų asmens duomenis saugome 5 (penkerius) metus.

Su Mūsų vykdoma tiesiogine rinkodara susijusių informacijos gavėjų asmens duomenis saugome 3 (tris) metus.

9. Jūsų teisės

Jūs turite teisę susipažinti su NT Paslaugų Grupė, MB turimais Jūsų asmens duomenimis bei gauti informaciją apie tai, kokie asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu tvarkomi ir kam yra teikiami. Jūs galite pateikti prašymą el. paštu info@crew.lt arba Verslo centras “Eleven””

Kareivių g. 11a, Vilnius. Mes įsipareigojame, kad ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo gavimo dienos bus pateiktas atsakymas.

Jei susipažinę su savo asmens duomenimis nustatėte, kad jie yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, ir pageidaujate juos ištaisyti arba pageidaujate, kad Mes nutrauktumėme asmens duomenų tvarkymą, Jūs galite pateikti prašymą el. paštu info@crew.lt arba Verslo centras “Eleven” Kareivių g. 11a, Vilnius. Mes įsipareigojame, kad ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo gavimo dienos bus pateiktas atsakymas.

Jei susipažinę su savo asmens duomenimis, nustatėte, kad jie yra tvarkomi neteisėtai, nesąžiningai, arba yra kiti teisės aktuose numatyti pagrindai, Jūs galite pateikti prašymą el. paštu info@crew.lt arba Verslo centras “Eleven” Kareivių g. 11a, Vilnius, kad mes ištrintume Jūsų asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) arba sustabdytume (apribotume) duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą). Mes įsipareigojame, kad ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo gavimo dienos bus pateiktas atsakymas.

Jūs taip pat turite teisę:

Atšaukti duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis, nedarant poveikio sutikimu pagrįsto asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

Gauti Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs Mums pateikėte, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turite teisę prašyti persiųsti (perkelti) tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, teisės aktuose numatyta tvarka.

Pasikeitus NT Paslaugų Grupė, MB tvarkomiems asmens duomenims, galite, bet neprivalote Mus informuoti.

Visais aukščiau nurodytais atvejais, Jūs galite pateikti prašymą el. paštu info@crew.lt Verslo centras “Eleven” Kareivių g. 11a, Vilnius. Mes įsipareigojame, kad ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo gavimo dienos bus pateiktas atsakymas.

Pastaba: Mes galime nesudaryti sąlygų Jums įgyvendinti teisių įstatymų nustatytais atvejais, kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą, viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, Jūsų ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Pastaba: taip pat informuojame, kad aukščiau nurodytos teisės nėra absoliučios ir jų įvykdymas gali priklausyti nuo taikytinuose duomenų apsaugos teisės aktuose numatytų sąlygų.

Jeigu manote, kad Jūsų pateiktų asmens duomenų tvarkymas neatitinka galiojančių teisės aktų, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.ada.lt), tačiau prašome iš pradžių susisiekti su Mumis.

10. Papildoma informacija

Ši Privatumo politika įsigalioja nuo 2020 m. liepos mėn. 20 d., tačiau mes pasiliekame teisę bet kada atnaujinti ją.